Dźwig towarowy – rodzaje badań

Dźwig towarowy, jak każde urządzenie podlega obowiązkowym badaniom mającym na celu sprawdzenie jego stanu podczas eksploatacji. Przeprowadzane w określonym czasie przeglądy i niezbędne badania pozwalają zachować urządzenie w idealnym stanie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osobom poruszającym się windą.

Dźwig towarowy, czyli winda, to urządzenie wyposażone w napęd elektryczny lub hydrauliczny służące do pionowego przemieszczania osób znajdujących się w kabinie poruszającej się wzdłuż sztywnych prowadnic pionowych umieszczonych w szybie dźwigowym.

Dźwig towarowy podstawa prawna

W przypadku urządzenia, jakim jest dźwig towarowy rodzaje badań, jak również konkretne terminy, w których te powinny być wykonane określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). O jakich badaniach mowa?

Dźwig towarowy rodzaje badań

Zgodnie z zapisami ustawy, w trakcie eksploatacji dźwig towarowy podlega trzem rodzajom badań: badaniom okresowym, badaniom doraźnym eksploatacyjnym, jak również badaniom doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Dźwig towarowy badania okresowe

To badania, którym podlegają urządzenia objęte formą dozoru pełnego w ściśle określonym przez przepisy terminie.

Podczas przeprowadzonego badania jednostka dozoru technicznego w szczególności skontroluje: księgę rewizyjną i dziennik konserwacji UTB, a także protokoły pomiarów windy. Jeśli w przeprowadzanej kontroli uczestniczy konserwator urządzenia lub osoba obsługująca je, skontrolowane będą również ich zaświadczenia kwalifikacyjne.

Badanie okresowe windy – jaki mają cel?

Przeprowadzane badanie ma na celu sprawdzenie, czy zrealizowano wszystkie zalecenia po poprzedniej kontroli, a także czy UTB wymaga przeprowadzenia naprawy. Osoba kontrolująca zweryfikuje również, czy podczas eksploatacji nie pojawiły się uszkodzenia lub zmiany w działaniu zagrażające bezpieczeństwu osób korzystających z urządzenia. Szczegółowej analizie poddane będzie wyposażenie dźwigu w niezbędne urządzenia ochronne i urządzenia zabezpieczające. Skontrolowany będzie również stan i czytelność umieszczonych na windzie napisów ostrzegawczych, informacji i instrukcji.

Badanie okresowe windy – zakres badania

Podczas badania okresowego przeprowadzone zostaną:

– oględziny dźwigu w dostępnych miejscach,

– przeprowadzenie prób działania dźwigu w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem, by ustalić, czy sterowanie, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające, jak również urządzenia ochronne działają prawidłowo.

Dźwig towarowy badania doraźne eksploatacyjne 

Z kolei badania doraźne wykonywane są podczas użytkowania windy towarowej i wynikają z konieczności jej modernizacji, naprawy, a także wymiany elementu. Zakres i termin przeprowadzenia badania wyznacza organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Na pisemny wniosek właściciela dźwigu badanie przeprowadza się każdorazowo po:

-wymianie urządzeń chwytających,

-wymianie cięgien nośnych,

-naprawie konstrukcji nośnej urządzenia lub jej elementów,

-wymianie zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego działającego na zasadzie sprzężenia ciernego,

-modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego,

– wymianie urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych.

Badanie doraźne eksploatacyjne – cel

Celem tego rodzaju przeprowadzanych badań jest potwierdzenie, że dokonane zmiany podczas naprawy są wykonane prawidłowo, a dalsza eksploatacja urządzenia jest bezpieczna.

Badanie doraźne eksploatacyjne – zakres

W ramach badania sprawdzona zostanie księga rewizyjna UTB i dziennik konserwacji, a także protokoły pomiarów i dokumentacja uzupełniająca. Podobnie, jak w przypadku badania okresowego, skontrolowane zostanie zaświadczenie kwalifikacyjne konserwatora urządzenia lub osoby je obsługującej. Zostanie również przeprowadzona próba działania dźwigu w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem, by ustalić, czy sterowanie, mechanizmy, urządzenia zabezpieczające, jak również urządzenia ochronne działają prawidłowo.

Dźwig towarowy badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne

Badanie wykonywane jest przez właściwe jednostki dozoru technicznego po otrzymaniu informacji lub zawiadomieniu o wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją urządzenia lub wystąpienia jego niebezpiecznego uszkodzenia. Badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne ma na celu ustalenie przyczyny uszkodzenia, działań zapobiegawczych, a także ich wdrożenie.