Odbiór dźwigu UDT

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami mechanicznymi to priorytet w magazynach i na halach produkcyjnych. Oprócz dbałości o stan techniczny urządzeń dźwigowych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi dźwigów istotne znaczenie ma dokumentacja dźwigowa, w tym dopuszczenie do eksploatacji. Poza zewnętrznym audytem sprawności dźwigi osobowe, jak i budowlane, towarowe wymagają okresowych przeglądów przez niezależny urząd dozoru technicznego.

Serwis dźwigowy a odbiór dźwigu przez UDT

W zależności od danych technicznych oraz sposobu wykorzystania, rodzaju wykonywanej pracy, charakteru eksploatacji dźwigu każda maszyna podlega legalizacji przez UDT. Odbiory UDT są płatne i obowiązkowe, a jednocześnie wymagane przez służby BHP. Świadectwo pozytywnego przeglądu zwane dopuszczeniem do eksploatacji wystawia inspektor UDT, który dokonuje prób urządzenia według określonej procedury.

Do odbioru UDT urządzenie winno być przygotowane, przez co rozumie się aby było sprawne, a wszelkie dota zauważone usterki zostały usunięte. Systematyczny przegląd, konserwacja i serwis pozwala zapobiec niespodziankom w postaci niedopuszczenia dźwigu do dalszej eksploatacji. Typowym zabiegiem jest wykonywany resurs dźwigu na potrzeby UDT, jest to próbne badanie wydajności, sprawności urządzenia przez służby nie posiadające uprawnień dopuszczających. Podczas takiego badania można zweryfikować stan techniczny dźwigu i na bieżąco dokonać naprawy.

Należyta dokumentacja dźwigowa

Każdy użytkowany dźwig osobowy podlega dozorowi technicznemu, powinien posiadać zgromadzoną własną dokumentację, w której zdeponowane są wszelkie zgłoszenia usterek i nieprawidłowości wraz z odnotowaniem kiedy i przez kogo zostały usunięte. Odbiór UDT to zarówno pierwszy odbiór zezwalający na użytkowanie, jak i okresowe odbiory dopuszczające urządzenie do dalszej pracy z obciążeniem. W dokumentacji dźwigu znaleźć powinny się świadectwa wykonania i rezultatu przeglądów serwisowych, a także odbiorów UDT. Pilnowanie badań technicznych Udt jest bardzo ważne. Dokumentacja musi być prowadzona skrupulatnie dla każdego urządzenia z osobna. UDT sprawdza bowiem nie tylko stan techniczny ale również kompletność, ciągłość i poprawność dokumentacji. Sprawdzane są oznakowania sprzętu, miejsce eksploatacji, a nawet dokumenty operatorów.

Zakres odbioru dźwigu osobowego

Odbiór dźwigu przez UDT to między innymi weryfikacja poprawności instalacji z instrukcją eksploatacji. W skład odbioru wchodzi test sprawności funkcjonowania dźwigu wraz z obciążeniem. Sprawdzane są mechanizmy ochronne, jak i ruchy robocze dźwigu. Wykonywane są próby równoważne, jak i z przeciążeniem. Z tego powodu urządzenie udostępniane do odbioru winno być sprawne, kompletne, czynne w eksploatacji. Użytkownik dźwigu zlecający odbiór UDT powinien zadbać o obecność w dniu odbioru konserwatora i operatora sprzętu dźwigowego. Inspektor ma możliwość odmowy wykonania odbioru, gdy urządzenie nie jest właściwie przygotowane, brak jest dokumentacji a warunki miejsca są niebezpieczne.