Czy mieszkający na parterze muszą płacić za windę?

Czy mieszkający na parterze muszą płacić za windę

Mieszkający na parterze nie korzystają z wind, więc czy muszą płacić do spółdzielni mieszkaniowej? Dla mieszkających na parterze bywają niezrozumiałe opłaty za utrzymanie części wspólnej nieruchomości. Koszty konserwacji nieruchomości wspólnej pokrywają wszyscy właściciele lokali, nawet ci, którzy z nich nie korzystają, mówi o tym ustawa o własności lokali.

Mieszkający na parterze, a opłaty utrzymania windy osobowej? 

Winda osobowa znajdująca się w budynku dużej wspólnoty mieszkaniowej (minimum 8 lokali). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawodawca zobowiązał właścicieli do: 

  • ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu;
  • utrzymywania go w należytym stanie;
  • przestrzegania podstawowych zasad miru domowego;
  • oraz do współuczestniczenia w kosztach zarządu wspólnoty, ponoszonych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Ostatni punkt jest kluczowy w kontekście rozważań dotyczących ponoszenia opłat za windę. Opłata za windę mieszkając, na parterze jest zgodna z przepisami prawa nieruchomością wspólną. Na koszty związane z nieruchomością wspólną mają wpływ:

  • remonty oraz konserwację budynku;
  • dostawa mediów (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda) w zakresie wspólnej części nieruchomości;
  • infrastruktura, jak antena zbiorcza czy winda towarowa;
  • opłaty dodatkowe, jak ubezpieczenia i podatki;
  • utrzymanie porządku;
  • wynagrodzenie zarządu lub zarządcy.

Jaka jest opłata nieruchomości wspólnej mieszkających na parterze? 

Ustawa wyraźnie wskazuje, że opłata dla mieszkańców parteru jest taka sama jak dla mieszkańców wyższych pięter. Właściciele lokali płacą zaliczki do wspólnoty mieszkaniowej. Przez cały rok kalendarzowy, po zakończeniu roku kalendarzowego właściciele lokali otrzymują od zarządu wspólnoty mieszkaniowej pisemną informację, ile wpłacili na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, a także czy wpłacona kwota była wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z nieruchomością wspólną. Wpłacane zaliczki mają zapewnić płynną, bieżącą gospodarkę i zarząd nieruchomością wspólną, bez konieczności zaciągania pożyczek lub krótkoterminowych kredytów Im większy metraż mieszkania, tym większe opłaty do spółdzielni mieszkaniowej. Opłaty za media są rozliczane według zużycia właścicieli mieszkania.