Dźwig osobowy rodzaje badań

Służący do pionowego przemieszczania osób dźwig osobowy, podobnie jak każde urządzenie o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym, podlega badaniom. Jaki jest ich zakres i jak często powinny być przeprowadzane? 

Jak wygląda winda i na czym polega jej praca nikomu tłumaczyć nie trzeba. Zasilana napędem elektrycznym lub hydraulicznym, wyposażona jest w kabinę poruszającą się wzdłuż prowadnic pionowych. Aby zachować jej długą żywotność i bezawaryjność, a także zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się dźwigiem, konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich badań. 

Dźwig osobowy rodzaje badań – podstawy prawne 

Zasady montażu i eksploatacji dźwigu osobowego, niezależnie od tego, czy zajmuje się tym młoda firm, czy sprawdzona  firma z doświadczeniem w produkcji i montażu wind, określają ściśle przepisy prawne. Przepisom podlegają również zasady konserwacji windy osobowej, rodzaje badań, a także ich częstotliwość. Szczegółowe zapisy reguluje Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). 

Dźwig osobowy rodzaje badań 

Dźwig osobowy, podobnie jak każde urządzenie techniczne, podlega licznym badaniom: okresowym (w terminach określonych przez przepisy), eksploatacyjnym (doraźnie w razie potrzeby), a także badaniom poawaryjnym i powypadkowym (w przypadku wystąpienia uszkodzenia dźwigu lub zużycia jego podzespołów). Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich. 

Dźwig osobowy rodzaje badań – badania okresowe

Zgodnie z przepisami prawnymi podczas eksploatacji dźwigów objętych dozorem pełnym, należy przeprowadzić w określonych terminach badania okresowe. Badanie to obejmuje zarówno oględziny dźwigu w dostępnych miejscach, jak również przeprowadzenie prób jego działania (z uwzględnieniem mechanizmów, urządzeń zabezpieczających i urządzeń ochronnych). 

Badanie okresowe ma na celu stwierdzenie, czy:

-zrealizowano zalecenia zamieszczone w protokole z poprzedniego badania;

-w podzespołach dźwigu nie powstały uszkodzenia lub zmiany mające wpływ na bezpieczeństwo jego eksploatacji;

-dźwig wymaga przeprowadzenia naprawy;

-umieszczone na windzie napisy ostrzegawcze, informacje, jak i instrukcje są czytelne;

-dźwig jest wyposażony w prawidłowo działające urządzenia zabezpieczające i  ochronne. 

Podczas przeprowadzanego badania okresowego kontroli podlegają:

-protokoły pomiarów (mowa o nich w § 4 ust. 3 pkt 4), 

-księgi rewizyjne i dziennik konserwacji dźwigu,

-zaświadczenie kwalifikacyjne konserwatora lub osoby obsługującej dźwig (jeżeli uczestniczą w badaniu) 

Dźwig osobowy rodzaje badań – badania eksploatacyjne

Badanie doraźne eksploatacyjne przeprowadzane jest w sytuacji, kiedy w dźwigu dokonano wymiany jednego z jego  elementów, jak również po przeprowadzonej naprawie lub modernizacji. Zakres badania określa organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 

Badanie doraźne eksploatacyjne należy wykonywać w przypadku:

-wymiany urządzeń chwytających, 

-wymiany cięgien nośnych, 

-wymiany urządzeń zabezpieczających (szczególnie ogranicznika prędkości, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych urządzeń chwytnych), 

-wymiany zespołu napędowego lub jego elementów działających na zasadzie sprzężenia ciernego, 

-modernizacji (po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego), 

naprawy konstrukcji nośnej windy lub jej elementów. 

Badanie doraźne eksploatacyjne ma na celu:

-potwierdzenie bezpiecznej eksploatacji urządzenia, 

-skontrolowanie czy przeprowadzone działania naprawcze, modernizacyjne, wymiana elementu, jego demontaż lub ponowny montaż są prawidłowo wykonane i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników, 

Podczas przeprowadzanego badania eksploatacyjnego kontroli podlega:

-księga rewizyjna UTB i dziennik konserwacji,

-zaświadczenie kwalifikacyjne operatora dźwigu lub konserwatora (w przypadku, kiedy uczestniczą w badaniu),

-protokół pomiarów,

prawidłowość zainstalowania i przeznaczenia dźwigu zgodnie z instrukcją jego eksploatacji,

funkcjonowanie windy w zainstalowanej wersji montażowej, 

-sterowanie i ruchy robocze windy, a także mechanizmy i urządzenia ochronne i zabezpieczające. 

-dokumentacja uzupełniająca, o której mowa w § 4 ust. 3,

Dźwig osobowy rodzaje badań – badania powypadkowe i poawaryjne

Tego rodzaju badania przeprowadzane są przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego na skutek otrzymanego zawiadomienia lub informacji o niebezpiecznym uszkodzeniu dźwigu, jak również nieszczęśliwego wypadku związanego z jego użytkowaniem. 

Celem przeprowadzonych badań jest ustalenie stanu technicznego dźwigu, jak również przyczynę jego uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Zakres przeprowadzonego badania powypadkowego lub poawaryjnego, jak również niezbędna dokumentacja określana jest przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.